"You Dongya Xuanzang huaxiang shenshi sheng seng shenhua lichen" (Chinese translation of The Making of a Saint: Images of Xuanzang in East Asia)