Publications by Type: Conference Proceedings

2020

2018

Wong D, Peiran J. "Zuowei shishenjizhe Wenshu pusa ji qi tuxiang kaoshi: Zhongguo yu Yindu de zaoqi pusa tuxiang" 作為使神跡者文殊菩薩及其圖像考釋 中國與印度的早期菩薩圖像 (Iconography of the Wonder-Working Mañjuśrī: Early Represent. Wutaishan xinyang duo wenhua, kua zongjiao di xingke yiji guoji xing yingxiang li: Di er cii wutaishan yantaohui lunwenji 五臺山信仰多文化、跨宗教的性格以及國際性影響力:第二次五臺山研討會論文集 (Wutaishan cult, its multi-cultural, cross-Religious characteristics and international impact. 2018:530–50.