"Chudiyin zhuangshifoxiang zai Zhongguo de xingcheng yu chuanbo" (The Formation and Spread of the Bejewelled Buddha in Earth-touching Gesture Images in China).